ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť BETTER MARKETING, s. r. o., so sídlom Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10, IČ: 26964732, zapísaná v OR vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 13676 (ďalej len „Better“) vydáva tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“), ktoré sú spracované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016  („ďalej len Nariadenie“).

Ochrana osobných údajov je prioritou Better. Pri ich spracovaní dodržuje všetky povinnosti a plní požiadavky stanovené príslušnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

Základné zásady Betteru:

 • Osobné údaje spracovávame korektne, zákonným a transparentným spôsobom.
 • Zhromažďujeme a spracovávame osobné údaje pre legitímne účely.
 • Spracovávame jen aktualizované osobné údaje a v rozsahu, ktorý je potrebný a relevantný.
 • Osobné údaje spracovávame a ukladáme len na dobu, po ktorú je to nevyhnutne nutné, príp. po dobu stanovenú zákonom.
 • Pri spracovaní osobných údajov dbáme na ich náležité zabezpečenie pred neoprávneným spracovaním, pred stratou, zničením alebo poškodením.
 • Dbáme na dodržiavanie týchto Zásad a na súlad spracovania osobných údajov s právnymi predpismi.

Ak navštívite náš web

Ak vás zaujíma, aké súbory cookies a ďalšie technológie, reklamné a sociálne siete Better využíva, prečítajte si informácie na tejto stránke.

Ak ste vyplnili formulár na našom webe:

Vami uvedené kontaktné údaje (meno, telefón, e-mail) využijeme iba pre odpoveď na váš dopyt, nebudeme ich evidovať a ďalej spracovávať ani ich poskytovať tretím stranám.

Ak ste uchádzač o zamestnanie

 1. Základné informácie a kontaktné údaje:
 • Better je správcom vašich osobných údajov.
 • Účelom týchto zásad je informovať subjekty údajov (ďalej len „vy“) o spracovaní ich osobných údajov.
 • Ak máte dotazy týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, kontaktujte nás e-mailom na: gdpr@better.cz
 1. Nábor nových zamestnancov
 • Vaše osobné údaje spracovávame pre účely náboru nových zamestnancov Betteru – tj. prijímanie, spracovávanie a evidencia životopisov, výber uchádzačov, konanie pohovorov, komunikácia s uchádzačmi v rámci náboru. Nábor nových zamestnancov je našim oprávneným záujmom. Po 3 mesiacoch od ukončenia náboru vaše údaje vymažeme a nebudeme ich ďalej spracovávať.
 1. Databáza uchádzačov o zamestnanie
 • Vaše osobné údaje ďalej spracovávame pre účely vedenia databáze uchádzačov o zamestnanie na základe vašeho záujmu o zamestnanie (napr. v prípade, že sme vás pre danú pozíciu nevybrali a vy máte záujem zostať v databáze, alebo od vás Better obdržal osobné údaje bez väzby na konkrétnu pozíciu) a vami udeleného súhlasu a po dobu, na ktorú ste Betteru udelili súhlas, najdlhšie však 1 rok od poskytnutia údajov. Po uplynutí tejto doby vaše osobné údaje vymažeme a ďalej ich nebudeme spracovávať. Databázu vedieme na základe vami poskytnutého súhlasu.
 1. Spracovanie osobných údajov vykonáva Better, osobné údaje však pre nás môžu spracovávať aj ďalší spracovatelia ako správca informačných systémov Betteru, prípadne dodávatelia cloudových a softwarových systémov, právnych, účtovných a daňových služieb.
 2. Osobné údaje nepredávame do tretích zemí.
 3. Osobné údaje spracovávame v elektronickej podobe.
 4. Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte nasledujúce práva:
 • Právo požadovať po Betteri informáciu, aké vaše osobné údaje spracováva
 • Právo požadovať po Betteri vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov
 • Právo vyžiadať si prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť
 • Právo požadovať po Betteri výmaz týchto osobných údajov
 • V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovávaním osobných údajov máte právo obrátiť sa na Better alebo na Úrad na ochranu osobných údajov, prípadne súd.Ak máte dotazy týkajúce sa osobných údajov a ich ochrany v Betteri, napíšte nám na gdpr@better.cz Tieto zásady môže Better upravovať a aktualizovať. Tieto zásady sú platné od 25. mája 2018.

  Martin Kupka, jednateľ spoločnosti

   

 
Menu